Algemene voorwaarden

Alle verkopen en uit te voeren werken geschieden uitsluitend tegen volgende voorwaarden:

  1. De goederen zijn eigendom van De Dagmoed zolang de facturen niet voldaan zijn.

  2. Alle leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting medegedeeld en vormen geen enkele verbintenis in hoofde van de verkoper.  Het te laat leveren kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot verbreking van het contract.

  3. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Geraardsbergen op 30 dagen vanaf factuurdatum en dit zonder korting tenzij anders vermeld.

  4. Wij houden ons het recht de waren te factureren naarmate de leveringen, zelfs indien ze gedeeltelijk zijn.

  5. Een klacht vanwege de koper betreffende de werking van het materiaal stelt hem niet vrij van betaling op de vervaldag. In dit geval reserveren wij ons het recht alle leveringen en werken te stoppen tot wanneer de betaling geschiedt en dit zonder voorafgaande verwittiging.

  6. Klachten betreffende de factuur moeten ons per mail of brief worden medegedeeld binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn worden alle in de factuur opgenomen gegevens en voorwaarden als uitdrukkelijk aanvaard aanzien.

  7. Alle incasseringskosten vallen ten laste van de klant. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van  rechtswege en zonder schriftelijke ingebrekestelling een verhoging van 15% per jaar vanaf factuurdatum worden aangerekend. In dit geval zullen bedragen van toegestane kortingen, om welke reden dan ook, bij het factuurbedrag gevoegd worden en zullen deze eveneens integraal verschuldigd zijn.

  8. Bij het bedrag van de niet-betaalde  factuur op de vervaldag, zonder geldige of gemotiveerde reden, zal eveneens zonder ingebrekestelling een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 12% met een minimum van € 50 verschuldigd zijn.

  9. In geval van geschillen is alleen de rechtbank van Koophandel te Oudenaarde bevoegd.
Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.